Laavan

soohee mehlaa 4.

har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.
banee barahmaa vayd Dharam darirhHu paap tajaa-i-aa bal raam jee-o.
Dharam darirhHu har naam Dhi-aavahu simrit naam drirh-aa-i-aa.
satgur gur pooraa aaraaDhahu sabh kilvikh paap gavaa-i-aa.
sahj anand ho-aa vadbhaagee man har har meethaa laa-i-aa.
jan kahai naanak laav pahilee aarambh kaaj rachaa-i-aa. ||1||

har doojrhee laav satgur purakh milaa-i-aa bal raam jee-o.
nirbha-o bhai man ho-ay ha-umai mail gavaa-i-aa bal raam jee-o.
nirmal bha-o paa-i-aa har gun gaa-i-aa har vaykhai raam hadooray.
har aatam raam pasaari-aa su-aamee sarab rahi-aa bharpooray.
antar baahar har parabh ayko mil har jan mangal gaa-ay.
jan naanak doojee laav chalaa-ee anhad sabad vajaa-ay. ||2||

har teejrhee laav man chaa-o bha-i-aa bairaagee-aa bal raam jee-o.
sant janaa har mayl har paa-i-aa vadbhaagee-aa bal raam jee-o.
nirmal har paa-i-aa har gun gaa-i-aa mukh bolee har banee.
sant janaa vadbhaagee paa-i-aa har kathee-ai akath kahaanee.
hirdai har har har Dhun upjee har japee-ai mastak bhaag jee-o.
jan naanak bolay teejee laavai har upjai man bairaag jee-o. ||3||

har cha-utharhee laav man sahj bha-i-aa har paa-i-aa bal raam jee-o.
gurmukh mili-aa subhaa-ay har man tan meethaa laa-i-aa bal raam jee-o.
har meethaa laa-i-aa mayray parabh bhaa-i-aa an-din har liv laa-ee.
man chindi-aa fal paa-i-aa su-aamee har naam vajee vaaDhaa-ee.
har parabh thaakur kaaj rachaa-i-aa Dhan hirdai naam vigaasee.
jan naanak bolay cha-uthee laavai har paa-i-aa parabh avinaasee. ||4||2||